Taksering

Takseringstjenester

Boligsalgsrapport/Tilstandsrapport

En boligsalgsrapport er en gjennomgang av hele bygningsmassen og dens standard, en «Bygningsteknisk gjennomgang med- arealmåling». Skader og forhold som må utbedres, blir vurdert med en tilstandsgrad (TG). TG uttrykker tilstanden til objektet. Tilstandsgradene går fra 1-3, hvorav 3 er det mest kritiske. Bygninger som har TG 3 over flere punkter (grunnmur, gulv, tak, dører/vinduer) er ofte i så dårlig stand at de bør rives. På slutten av boligsalgsrapporten vil man finne et rapportsammendrag. Eksempel: «Boligen må anses som et oppussingsobjekt, og det bør vurderes om det er mer lønnsomt å rive hele boligen med grunnmur og rør.»

Verditakst

Verdi- og lånetakst benyttes som oftest i forbindelse med låneopptak eller refinansiering av lån der eiendommen/boligenstilles som eneste sikkerhet. Andre vanlige bruksområder er ved skifte/arv og i forbindelse med salg av eiendom.En verditakst er gyldig dokumentasjon ovenfor likningsmyndighetene dersom du mener det er grunnlag for å sette ned likningsverdien på din eiendom.

Merk deg at en verdi- og lånetakst IKKE er en boligsalgsrapport eller en tilstandsrapport.

Boligtaksering

Takstene brukes hovedsakelig i forbindelse ved eierskifte og refinansiering.Ved eierskifte anbefales i tillegg utarbeidelse av tilstandsrapport – Boligsalgsrapport – BSR. Denne rapporten baseres på en grundigere gjennomgang av eiendommen.

Skadetaksering

Skadelidte og forsikringsselskapet velger hver sin objektive takstmann/fagkyndig. Dette skal være personer som har god kunnskap om bygningsskader og verdisetting av bygninger, samt at de skal kunne forsikringsvilkårene. Takstmenn/fagkyndig, skadelidte og forsikringsselskapets representant møtes for «setting av skjønnet» og en gjennomgang av oppgaven. Det foretas befaring i den skadde bygningen, hvor fagkyndig registrerer boligens oppbygning og skade. Skjønnmennene lager et skjønnsdokument med beskrivelse av skadet bygning og verdiberegninger.

Brannskjønn

Skadeskjønn eller skjønn benyttes ved større og omfattende byggeskader. Denne oppgjørsformen står skrevet i forsikringsvilkårene.

Hvordan foregår et skjønn?

Skadelidte og forsikringsselskapet velger hver sin objektive takstmann/fagkyndig. Dette skal være personer som er bygningskyndig, har god kunnskap om bygningsskader og verdisetting av bygninger, samt at de skal kunne forsikringsvilkårene.

  • Takstmenn/fagkyndig, skadelidte og forsikringsselskapets representant møtes for «setting av skjønnet», gjennomgang av oppgaven osv.
  • Det foretas befaring i den skadde bygning, hvor skjønnsmenn/fagkyndig registrerer oppbygning og skade.
  • Skjønnmennene lager et skjønnsdokument med beskrivelse av skadet bygning og verdiberegninger.

Andre tjenester

  • Byggeledelse
  • Uavhengig kontroll av byggeprosjekter
  • Eierskiftetakst

Teknisk info

Denne veilederen er utarbeidet av Standard Norge i samarbeid med en komité bestående av representanter fra Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening, Norges Takseringsforbund, NITO Takst. Hensikten med veilederen er å vise hvilke arealenheter som skal nyttes ved kjøp/salg av boenheter, dersom areal oppgis, og hvordan disse arealene måles. Dette er i henhold til Boligtakstutvalgets innstilling og måleregler etter NS 3940:2007 Areal- og volumberegninger. Boligareal (BOA) som begrep utgår helt, fordi uttrykket ofte medførte misforståelser og konflikter. Nedenfor vises de mest vanlige arealbegrepene og deres innbyrdes sammenheng:I standarden NS 3940 Areal- og volumberegninger finnes definisjonene på alle areal- og volumbegreper som kan brukes i ulike sammenheng. Standarden gir regler for hvilke arealer som skal måles ved å fastsette krav til måleverdighet. Arealer i rom eller deler av rom som ikke oppfyller disse kravene, regnes ikke med i arealbegrepene.

1. Hva er måleverdig areal?

Arealer beregnes av måleverdige deler. Et areal er måleverdig når fri høyde over gulv er 1,90 meter eller mer i en bredde på minst 0,60 meter. Uinnredete bygningsvolumer som tilfredsstiller kravene til høyde og bredde inngår i beregningsgrunnlaget for måling av areal. Del med skråtak regnes som måleverdig inntil 0,60 meter utenfor høyden 1,90 meter. Fri høyde er høyde fra overkant ferdig gulv til underkant av bærende konstruksjoner (for eksempel hanebjelker, steg).

2. Noen viktige begreper fra NS 3940

I følge NS 3940 defineres bruksareal og nettoareal som følger:

Bruksareal (BRA)
Bruksareal er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.
Bruksareal angis i m2 (kvm).

Nettoareal (NTA)
Nettoareal er arealet mellom innside vegger for omsluttende bygningsdeler.
Nettoareal angis i m2 (kvm).

3. Boliginformasjon

Areal av boliger bør oppgis i all markedsføring og beregninger foretas i samsvar med reglene i NS 3940. Ved annonsering av boenhet er det ikke behov for detaljert teknisk informasjon. Slike detaljer vil fremkomme i prospekter og særlig i takst- / tilstandsrapporter. Areal av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse. Når areal oppgis ved annonsering i papirbasert medium skal boenhetens totale bruksareal (BRA) og samlet areal for primære rom (P-ROM) innenfor selve boenheten inkludert innvendige vegger mellom disse, fremkomme. I salgsoppgave/prospekt/internettannonse skal bruksarealet (BRA) for hver etasje i boenheten og for hele boenheten oppgis, samt spesifisert samlet areal for primærrommene (P-ROM) og en oversikt over disse. Planskisser anbefales vedlagt prospekt/salgsoppgave/internettannonse.